Maître Georgieva
Адвокат Ирина Георгиева

Услуги

Дейността е специализирана в следните области: Търговско право (съдействие при създаването, прехвърлянето, преобразуването и прекратяването на търговски дружества, сключване, изпълнение и прекратяване на търговски сделки, правно обслужване по договор) Облигационно и вещно право (правни съвети и защита, съставяне на договори, съдействие при закупуването, продаването, дарението и наемането на недвижимо имущество, съдействие при спорове относно неизпълнение на договори) Търговски марки (проверка, регистрация и прехвърляне) Наказателно право (юридическа помощ и защита на жертвите на финансови измами и измами чрез интернет)

Адвокат Ирина Георгиева

Практикувам като адвокат в Софийска адвокатска колегия от януари 2006г. Завършила съм образованието си със специализация с втора магистърска степен „Предприятия и Европейско право“ в Париж, Франция. Ползвам свободно три езика – български, френски и английски и предлагам правни услуги и на трите от тях. Подпомагам дружества и физически лица както в България, така и в други страни от Европейския съюз.

Клиентите са предварително уведомени каква услуга ще получат и в какъв размер ще е възнаграждението, както и за начина на плащане.

Размерът на възнаграждението за адвокатската работа се определя чрез съгласуване с клиента и зависи от фактическата и правна сложност на казуса. Критерий при определяне на минималния размер на възнаграждението е Наредба № 1/2004 г. на Висшия адвокатски съвет.